جهت تماس با مدیریت کل سایت و  مشاوره برای ثبت وعقد قرارداد لطفا از طریق شماره همراه  و یا آدرس ایمیل مندرج در صفحه اقدام نمائید . بدیهی است در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد . همچنین منتظر پیشنهادات ، نظرات و انتقادات سازنده شما هستیم .

تلفــــنتمــاس
۰۲۵۳۲۹۴۰۲۳۵
۰۹۹۰۳۵۸۳۰۹۶
ایمیل
info@yekiyedone.ir